Cennik sprawdzianów Labquality jest dostępny w biurze SOWA-med pod numerem telefonu 58 346 15 38.

Prosimy o zakreślenie zamawianych sprawdzianów na Formularzu zamówienia-LQ  i odesłanie go do biura dystrybutora na adres:

Systemy Oceny Wiarygodności Analiz Medycznych

SOWA-med Sp. z o.o.

ul. Dębinki 7, pawilon 27

80-211 Gdańsk,

w możliwie najszybszym terminie.

Wypełnione formularze można przesłać także e-mailem na adres:

info@sowa-med.pl lub faxem (58 346-15-38, 58 341-23-05) .

Sprawdziany Labquality organizowane są w cyklach rocznych. Gwarancją uczestnictwa w pełnym cyklu rocznym jest złożenie zamówienia do końca listopada roku poprzedzającego cykl, szczególnie jeżeli chodzi o udział w sprawdzianach, które odbywają się w pierwszym kwartale danego roku. W przypadku większości sprawdzianów laboratorium może również w ciągu roku rozszerzyć swój udział w programie (lub rozpocząć uczestnictwo) składając dodatkowe zamówienie, minimum dwa miesiące wcześniej niż termin w którym odbywa się dany sprawdzian. Laboratorium może również w ciągu roku zrezygnować z uczestnictwa – w tym wypadku pisemna rezygnacja musi być dostarczona do biura dystrybutora (SOWA-med) również z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Faktury za sprawdziany wystawiane są przez SOWA-med raz w miesiącu i przesyłane na adres płatnika, zgodnie z danymi na zamówieniu.

« Powrót | Drukuj