Liczbowe przedstawienie wyników kontroli wszystkich uczestników sprawdzianu

Global report

Obraz4

 

Powyższe zestawienie obejmuje wyniki poszczególnych analiz zgrupowane odpowiednio do stosowanych metod (Methodics). Dla każdej grupy metodycznej podane są kolejno:

 • Xpt – wartość oczekiwana dla danej grupy metodycznej
 • Median (med) – mediana, wartość środkowa
 • SD (sd) – odchylenie standardowe rozrzutu międzylaboratoryjnego
 • CV% –  współczynnik zmienności międzylaboratoryjnej  dla poszczególnych grup metodycznych
 • SEM – odchylenie standardowe średniej
 • Min – wartość najniższa podana przez uczestników
 • Max – wartość najwyższa podana przez uczestników
 • Outliers – ilość wyników wykluczonych
 • n – liczba przysłanych wyników

Oprócz opracowania liczbowego dostępne są również osobne histogramy dla każdej metody.

 

Obraz1

Indywidualna ocena laboratorium

Participant specific report

W opracowaniach indywidualnych danego uczestnika (Participant specific report), na histogramie wynik laboratorium zaznaczony jest jako pomarańczowy punkt, a zakres dla błędu dopuszczalnego oznaczony jest żółtym polem.

 

Obraz12

 

Dostępne są również wykresy przestawiające Państwa wyniki, uzyskane w poprzednich rundach sprawdzianu (tzw. wykresy „historii” ) w odniesieniu do wartości oczekiwanej  (XPT),  jak i jednostki standaryzowanej z-score.

Wyniki laboratorium na wykresie wyrażone są jako:

– procent różnicy (diff%) od wartości oczekiwanej (XPT), na tle zakresu dla błędu dopuszczalnego (pomarańczowy trójkat)

 – jednostka standaryzowana (z-score),  ilość odchyleń standardowych od

  wartości oczekiwanej (XPT),  w zakresie ± 2sd dla grupy metodycznej  (zielony trójkąt)

Wartość liczbowa jednostki standaryzowanej (z-score) jest obliczana na podstawie wyników sprawdzianu.

Kryteria oceny wartości wskaźnika z-score:

 • -2,0 ≤ z ≤ 2,0                                     –   zadowalający i nie wywołuje żadnego sygnału
 • -3,0 < z <-2,0  oraz  2,0 < z <3,0      – wątpliwy i wywołuje sygnał ostrzegawczy
 • z ≤ -3.0 lub z ≥ 3,0                            –   niezadawalający i wywołuje sygnał działania

 Obraz13

 

 

 

« Powrót | Drukuj